Vedtekter for BFO Brann

Vedtatt på stiftelsesmøte 7. mai 2003, og sist revidert på årsmøtet i april 2015.

§ 1 NAVN
Foreningens navn er Brannfaglig Fellesorganisasjon. Forkortet BFO Brann

§ 2 LOKALISERING
Foreningen har sitt sekretariat i Osloområdet.

§ 3 FORMÅL
Foreningens formål er å skape gode rammebetingelser for aktørene i bransjen slik at det oppnås optimal brannbekjempelse. Dette søkes oppnådd ved
• å påvirke organiseringen av bransjen slik at aktørene på en objektiv og fortrolig måte kan fremme sine interesser
• å påvirke organisering av utdanning på alle nivåer, og gi råd om hvilke kvalitetskrav som bør gjelde
• å være en pådriver og bidragsyter til at samfunnets mål om færre branner og skader blir innfridd
• å sikre en tverrfaglig diskusjon på tvers av særinteresser av bransjens rammebetingelser
• å være høringsinstans for offentlige myndigheter og andre aktuelle parter

§ 4 ORGANISASJON
Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet. Foreningen ledes av et styre, jfr. § 11.
Foreningens sekretariat er Tekniske Foreningers Servicekontor as(TFS).

§ 5 MEDLEMSKAP
Medlemmer kan være:
1. Leverandører av varer og tjenester innen det branntekniske fagfelt
2. Private og offentlige foretak som kjøper slike varer og tjenester og som har ansatt personell med dedikerte oppgaver innen brannforebyggende aktiviteter
3 Personer som har gjort en lang og fortjenestefull innsats for foreningen kan utnevnes til æresmedlemmer. Forslag til kandidater kan fremmes av medlemmene til styret senest to måneder før årsmøtet. Styret er besluttende instans og bekjentgjørelse skjer på årsmøtet.

§ 6 OPPTAK AV MEDLEMMER
Søknad om medlemskap sendes styret. Søknaden avgjøres av foreningens styre på fritt grunnlag. Styret kan gjøre tilpassede overgangsavtaler om opptak av organisasjoner med deres medlemsbedrifter.

§ 7 UTMELDING
Ønsker et medlem å tre ut av foreningen, må skriftlig melding sendes til styret 3 måneder før årets utløp. Uttredelsen kan bare skje ved utgangen av et regnskapsår. Medlemskap opphører automatisk ved utløpet av det år vedkommende medlem har unnlatt å betale en forfalt årskontingent.

§ 8 ÅRSKONTINGENT
Hvert medlem betaler en årskontingent til foreningen. Årskontingenten fastsettes av årsmøtet for neste år.

§ 9 STEMMERETT
Hvert medlem har en stemme. Medlemmet utøver sin stemmerett gjennom en representant, hvis navn skal være oppgitt til styret.

§ 10 ÅRSMØTET
Varsel om årsmøtet sendes medlemmene senest 2 måneder før årsmøtet. Årsmøtet innkalles av styrets leder skriftlig med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet.
Årsmøtet holdes i tidsrommet 1. mars- 1. juni. Årsmøtet treffer avgjørelser i de saker som er nevnt i innkallelsen. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest 4 uker før årsmøtet. På årsmøtet behandles:
1. Valg av møteleder og referent
2. Godkjenning av innkalling
3. Valg av to representanter til å undertegne protokoll og tellekorps på to personer
4. Årsberetning.
5. Regnskap.
6. Fastsettelse av årskontingent og budsjett for kommende år.
7. Innkomne saker
8. Valg av leder, styremedlemmer, 2 varamedlemmer, revisor og valgkomité.
9. Valg av sted for neste årsmøte.
10. Andre saker som er nevnt i innkallelsen.
Styrets leder åpner årsmøtet, og leder dette inntil møteleder er valgt. Årsmøtet avgjør alle saker med alminnelig stemmeflertall med mindre disse vedtekter for særlige saker har bestemt annet. Dersom en stemmeberettiget eller møtelederen krever det, avgjøres saken ved skriftlig valg. Ved stemmelikhet tas avgjørelse ved loddtrekning.
For årsmøtet føres protokoll som undertegnes av valgt referent og møteleder.

§ 11 STYRET
Foreningens styre skal bestå av minst 5 og maksimalt 9 medlemmer, inklusive 2 varamedlemmer. Styrets sammensetning skal gjenspeile bredden i medlemsmassen, konf. § 5.
Som styremedlemmer kan velges personer som er ansatt i medlemsbedrifter.
Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede. Styret skal velges på årsmøtet. Leder velges for 1 år, de øvrige for 2 år. 50 % av styremedlemmene velges hvert annet år for å få kontinuitet i styrearbeidet. Varamedlemmer velges for 1 år. Blant styrets medlemmer velger styret nestleder. Styrets leder sammen med ett styremedlem tegner foreningen. Styret kan gi prokura.
Styrets vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. Det føres protokoll fra styrets møter. Protokollen skal godkjennes på det påfølgende styremøte.
Styrets oppgaver er å lede foreningen etter de retningslinjer og rammer årsmøtet gir, og formulere foreningens politikk på de enkelte aktivitetsområder, forvalte økonomi, og kontrollere virksomhetens forløp gjennom sekretariatet.

§ 12 KOMITEER
Fast komité er valgkomiteen. Denne velges av årsmøtet etter innstilling fra styret. Valgkomiteen skal ha leder, to medlemmer og et varamedlem.
Særlige komiteer/utvalg/grupper kan etableres av styret etter eget initiativ.

§ 13 HEDERSPRISER OG STIPEND
Foreningen kan utdele hederspriser. Bestemmelser om hvilke priser som kan utdeles, vilkårene, utdelingen og administrasjonen av vurderingene tilligger styret å fatte.
BFOs stipend kan søkes av medlemsbedriftene eller bedriftenes ansatte. Søknaden som sendes til, og behandles av, styret skal inneholde beskrivelse og finansieringsplan. Det skal være fokus på FoU og resultatet av prosjektet skal være av interesse for en større del av medlemsmassen. Midler tildeles ut fra eksisterende budsjettrammer.

§ 14 FORENINGENS OPPLØSNING
Spørsmål om eventuell oppløsning av foreningen behandles etter reglene for vedtektsendringer, men med skriftlig avstemming. En beslutning om oppløsning må, for å være gyldig, gjentas på neste ordinære årsmøte. I tilfelle av oppløsning avgjør Årsmøte anvendelsen av eventuelle midler som foreningen rår over.

§ 15 VEDTEKTSENDRINGER
Forslag om endring av vedtektene skal innen 1. februar sendes skriftlig til styret, som kunngjør forslagene for medlemmene og sørger for at dette behandles på første årsmøte. For vedtektsendringer kreves at 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget. Styret kan likevel alltid fremme forslag om vedtektsendringer på et ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

§ 16 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 70% av medlemmene skriftlig forlanger dette.

pdfVedtekter til utskrift (PDF)

 

Birte Løken

Birte Løken

Administrasjon- og studieleder for BFO

Mobil: +47 95 18 45 57
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Bfo logo

Tlf: 67 52 60 10
E-post: post@bfobrann.no

Besøksadresse
Fornebuveien 37
1366 Lysaker

Postadresse
Postboks 73
1325 Lysaker

Org.nr. 915 377 025