Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Forskrift om brannforebygging § 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger: Eieren av et byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i

byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir

kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket, fungerer hver for seg og sammen med hverandre.

Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og

byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko. Med jevnlig kontroll av kvalifisert firma menes lovpålagt kontroll av teknisk anlegg og den er én av forutsetningene for lovlig bruk av bygget.

I tillegg har forsikringsselskapet sikkerhetsforskrifter som stiller krav om ettersyn, kontroll og vedlikehold, herunder også kontroll av det elektriske anlegget. For å oppfylle forsikringsselskapets krav vil det være nødvendig å benytte kontrollforetak som er FG godkjent.

For å sikre ivaretakelse av garantier må retningslinjer fra leverandører følges i forhold til vedlikehold, ettersyn og kontroll.

Målet med kontrollen er at anleggene skal være og virke som forutsatt, og kontrollrapporten skal dokumentere dette.

Et kjent problemområde er at «uklare beskjeder avstedkommer uklare handlinger». Oppdragsgiver er normalt ikke sakkyndig, og er således noen ganger en dårlig bestiller. Som grunnlag for en god kontroll må forutsetningene for kontrollobjektet være godt beskrevet, og nivået (kontrollomfanget) må være angitt. Eksempel: I en bestilling av årskontroll for brannalarmanlegget må kravene til anlegget angis: Brannalarmanlegget skal tilfredsstille kategori 2 med overføring til alarmsentral. Anlegget dekker klokkeveien 12, kjeller, 1. 2. og 3. etasje og tekniske rom på taket. Brannalarmanlegget styrer: 1. ventilasjonsanlegget skal stanse ved deteksjon av røyk i friskluftinntak. 2. Ventilasjonsanlegget skal gå for fullt ved alarm (overstyre nattsenking). 3. Elektriske sluttstykker på dører i rømningsvei skal låses opp ved alarm. Kontrollen skal dokumentere at anlegget er tilfredsstillende utført og at det virker som forutsatt. Kontrollen skal tilfredsstille krav til kontroll etter Forskrift om brannforebygging §5 og være godkjent av FG. Kontrollrapporten skal dokumentere at anlegget oppfyller disse kravene, og at kontrollen er gjennomført slik at den oppfyller forskriftenes krav til kontroll.

Vanlige avvik i leveransen:

  • Manglende utført jevnlig kontroll av fagkyndig
  • Kontrollomfang så begrenset at forskriftskrav til kontroll ikke er oppfylt
  • Kontrollrapport som ikke dokumenterer omfang og nivå.
Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge