Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


En samordningsavtale er et svært viktig dokument i bygg-sammenheng der eier ikke selv er bruker. det ligger i den menneskelige natur å kun påta seg oppgaver som innlysende faller på egen person. Samordningsavtalen dekker inn oppgavefordeling slik at ingen ting faller mellom to stoler, og dersom det avdekkes avvik, er det enkelt å avdekke hvem som har ansvaret for å rette opp saken.

Avtalen gjelder på adresse: Eksempelgata 77, 1770 Nærby

mellom partene:

Eier:

Heretter benevnt: Eier

Bruker:                  

Heretter benevnt: Bruker

Oppgaver:

Eier:

Leietaker:

Bygning med installasjoner skal være oppført, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med de forutsetninger og begrensninger som gjelder for bygget.

Det skal etableres avtale med kvalifisert virksomhet om sakkyndig kontroll og vedlikehold av bygg- og branntekniske installasjoner ved eiendommen.

X

 

Brukers lokaler og fellesarealer må benyttes på slik måte at brann ikke lett kan oppstå, og at brannsikkerheten ikke forringes. Avvik på forhold som påvirker brannsikkerheten skal uten opphold utbedres eller rapporteres til eier.

 

 X

Ivareta brannvernledelse ved eiendommen; inklusiv etablering og ajourhold av branndokumentasjon. Opprette brannvernorganisasjon med en representant fra hver av leietakerne, samt følge opp eventuelle avvik på bygningstekniske konstruksjoner og installasjon.

X

 

Internt ajourhold og rapportering til eier om eventuelle endringer i brukers brannvernorganisasjon, samt opprettholde rutine for at oppgavene ved behov ivaretas av en vara-person.

 

X

Gjennomføre brannvernopplæring og øvelser av brannvernansvarlige/alle ansatte i egen virksomhet i henhold til anbefalinger i Forskrift om brannforebygging og risikoen i virksomheten.

 

X

Utarbeide nødvendige rutiner for å ivareta besøkendes sikkerhet i tilfelle av branntilløp/ brannalarm eller annen ulykkeshendelse.

 

 X

Gjennomføre regelmessig intern kontroll og vedlikehold av bygg- og branntekniske installasjoner og rømningsveier i egen virksomhet i henhold til forskriftskrav og sakkyndiges anbefalinger.

 

 X

Utføre risikovurdering i egen virksomhet i henhold til HMS og forebyggende forskrift krav.

 

X

Gjennomføre overordnet tilsyn med at bruker gjennomfører sine plikter innen brannvernarbeid.

X

 

Kontrollere at håndverks-/vedlikeholdsarbeid i brukers lokaler ikke utgjør brannfare, eller endrer branntekniske installasjoners funksjon, eller at slikt arbeid ved skjødesløshet utløser brannalarm. Tillatelse for slikt arbeid, inkludert ”varme arbeider”, skal kun utføres etter tillatelse fra eier.

 

X

Det skal innføres oppveiende tiltak dersom det utøves aktiviteter eller oppstår hendelser som fører til en unormal eller sterkt varierende risiko i forhold til naturlige driftsforhold ved eiendommen. Eks: Forhold som kan lede til markert økning i fare for antennelse eller spredning av brann, eller - om bygningsdeler/installasjoner som vil ha betydning for brannsikkerheten helt eller delvis settes ut av funksjon i perioder. (Eksempelvis brannalarm-/sprinkleranlegg)

 X

X

Figur 12: Eksempel på samordningsavtale

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge