Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Avhendingsloven eller Lov om avhending av fast eiendom omhandler blant annet selgers opplysningsplikt og selgers ansvar for feilaktige opplysninger. Forenklet sett kan vi derfor si at kjøper kan gjøre selger ansvarlig overfor feil og mangler til tross for klausulen om at bygget selges/overdras som det er, dersom selger har gitt feilaktige opplysninger om eiendommen, ikke overholdt sin opplysningsplikt eller dersom eiendommen er i en svært dårlig forfatning.

Uttrykket om at eiendommen/bygget «selges som den er» er som vi forstår, ofte et svært dårlig og lite langsiktig utgangspunkt for et eiendomssalg. Derfor skal vi i tillegg ta for oss ytterligere noen sjekkpunkter, utover de som tidligere nevnt under kapittel om "Salg av bygg" og "Salg av bygg":

  • Er alle eksterne registeringer, offentligrettslige pålegg, skatter og avgifter á jour?
  • Er alle interne registreringer, forsikringer, husleier-/reguleringer, avtaleoppsigelser á jour?
  • Skal noen avtaler (f.eks. for branntekniske anlegg/utstyr) videreføres, og er utførende firma og ny eier meddelt dette?
  • Foreligger det vedlikeholdsplaner?
  • Foreligger det planer for garanti-, kontrakt- og leverandøroppfølging?
  • Foreligger det oversikt over hvilke (leietakere, renhold, etc.) som har adgang til eiendommen, og hvordan?
  • Foreligger det oversikt over løsøre som skal være igjen/fjernes ved overtagelse?

En kontroll mot kulepunktene under kapittel om "Salg av bygg" og "Salg av bygg", bør gi et godt utgangspunkt for eiendomsoverdragelse for alle impliserte parter.

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge