Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Når det kommer til sikkerhet, inkludert brann, så er det ikke slik at enhver side ved risiko og konsekvens kun ligger innenfor fagområder som man tradisjonelt forbinder med brann i dette tilfellet. F.eks. kan løsninger med lås- og adgangssystem ha en betydelig innvirkning ved evakueringsfilosofi og praksis, og følges derfor opp i de fleste byggeprosjekter.

Introduksjon med mye grønne løsninger kan uten et aktiv og åpent samspill, føre til at store branntekniske utfordringer ikke blir fanget opp i det hele tatt. Et klart eksempel på dette er bruken av alkoholholdig væske i varme- og kjølesystemer. Hvis byggeier, bruker, produsent, prosjekterende og utførende for anlegget ikke klarer å fange opp både merking og ha en generell forståelse for brannsikkerhet, er det en stor risiko at slik ting kan foregå uten at problematikken blir fanget opp. Det er derfor veldig viktig at byggherre forstår at godt samspill ikke bare sørger for jobben med å føre opp bygget går lettere, men det øker muligheten for å oppdage slikt bruk på et tidlig stadium.

For prosjekterende av slukkeinstallasjoner, brannalarmanlegg og ledesystem, så må man legge merke til premissene gitt av brannrådgiver (RIBr) på de forskjellige faser, som illustrert av figuren under.         

  Uten_navn.jpg                               

Merknad: Det er vise utfordringer ved bruken av ordene brannstrategi og konsept. Både rent språklige, da begge ord oppfattes å være ord som beskriver overordnet tanker. I mange andre sammenhenger brukes strategi om overordnet plan og taktikk eller plan om gjennomføringen.

Det andre er at det er ikke er lett å vite hva lov og forskrift sier om dette. I PBL nevnes ikke brannstrategi og -konsept. Loven har videre ingen henvisninger til ordet konsept, men har nesten 30 henvisninger til ordet strategi. Dette styrker tanken om at strategi er det øverste nivået.

TEK17 har INGEN henvisninger til verken ordet strategi eller konsept. VTEK 17 har 7 henvisninger til brannsikkerhetsstrategi (3 fra Byggforsk), og ingen til konsept.

VTEK 17 har 7 henvisninger til brannsikkerhetsstrategi (3 fra Byggforsk), og ingen til konsept
VTEK 17 viser videre til: «For definisjoner av branntekniske termer viser vi til Kollegiet for brannfaglig terminologi».

 

Uten_navn.png

Selv om ordene brannsikkerhetsstrategi og brannkonsept, ofte brukes om hverandre, ønsker vi med denne veilederen å ligge på linje med Kollegiet for brannfaglig termologi (kbt.no) (og Snorre-databasen). Her sier de:
Brannsikkerhetsstrategi: «Overordnet plan for hvordan fastsatte mål for brannsikkerhet skal oppnås. Kommentar: Omfatter verifikasjon av mål for brannsikkerheten og beskrivelse av brannkonseptet.» (Kollegiet for brannfaglig termologi, 2021)

Brannkonsept: «Sammenstilling av krav og ytelse som er grunnlaget for detaljprosjektering. Kommentar: Benyttet i SAK10. Vil vanligvis også omfatte branntegninger.» (Kollegiet for brannfaglig termologi, 2021)

Med andre ord oppfattes strategien som en overordnet plan for alle relevante brannområder som inneholder en (kortfattet) beskrivelse av hvordan brannkonseptet er tenkt løst.

Selve konseptet er en mer detaljert beskrivelse og lagte forutsetninger av hvordan brannsikkerheten skal ivaretas på det angitte prosjektet, basert på endelig avklaringer i forhold til bygget (inkludert størrelse og etasjer), hvordan det skal oppføres (materialer, produkter og bygningsdeler) og bruken (risiko).

For enkelte at fagområdene som slukkeinstallasjoner, vil det være meget hensiktsmessig for eier, at rådgiver slukkeanlegg allerede på dette stadiet ser på overordnet løsning med vannforsyning til vannbaserte slukkeanlegget, brannvannsforsyning. Dette tilhører samme ansvarsområde. Det er da tidlig mulig å sammen se på alternative løsninger som krever mindre eller ingen vann, mulige løsninger med tank, plassering av ledning og brannkummer/hydranter, osv. Dette bør utføres en slokkeanalyse som leder frem til en overordnet slukkestrategi. Ytelsen og kravene fra slokkestrategien føres så inn i brannkonseptet og slokkestrategien blir så bindeleddet mellom konseptbeskrivelsen og detaljprosjektering for valgt system.

I forprosjekt skal det utarbeides en brannstrategi som skal definere tiltakets sikkerhetsnivå. Uavhengig av hvilken sikkerhetsstrategi som velges, så må valg av sikkerhetsnivå tilfredsstille minimums sikkerhetsnivå gitt i Teknisk forskrift (TEK). Spesielt to funksjonskrav er viktig; i byggverk hvor flukt- og rømningsveiene er lange og har retningsendringer eller skal benyttes av mange personer, skal flukt- og rømningsveiene ha god belysning og være merket slik at rømning kan skje på en rask og effektiv måte. Det samme gjelder i store byggverk, byggverk beregnet for et stort antall personer og byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 5 og 6 skal ha ledesystem.

Brannalarm på øverste nivå er «Alarmorganisering/overordnet alarmorganisering». Dette er en overordnet beskrivelse av hvordan samspillet mellom det tekniske og organisatoriske skal fungere med et brannalarmanlegg. Dette vil være premissene for en «Plan for brannalarmorganisering» og en detaljprosjektering av brannalarmanlegget. Dette krever at RiBr har grunnleggende kunnskap om brannalarm og det organisatoriske samspillet, med tanke på hvordan bygget skal driftes og overordnet evakueringsplan.

«Plan for alarmorganisering» skal beskrive alarmnivåer – eks. stille, liten og stor alarm, eller flere alarmnivåer ved særskilte installasjoner, forsinkelsestid på alarmnivåer, hva som skal styres på de forskjellige alarmnivåer som lukking, åpning av dører, frigjøring av funksjoner, aktivering av tekniske installasjoner, melding til operatører og alarmmottak osv.

Det er derfor viktig at RIBr medtar sine krav og forutsetninger for disse områdene og oppdaterer dette etter innspill fra RIBa. Det forutsetter at RiBr stiller spørsmål om hva er særskilt med dette bygget, hvordan skal det driftes, hva er risiko og hva med sårbarhet? «Brukers behov, risiko og sårbarhet».

I kompliserte bygg må det være kommunikasjon mellom prosjekterende og utførende, med tanke på hvordan styringer kan løses ut ifra det system som velges, også etter at brannkonsept er skrevet.

Bakgrunn for å presisere disse forhold, er fordi brannrådgiver alt for ofte med de angitte tekniske krav og løsninger i brannkonsept, ikke har hatt noe samspill med rådgiverne for slukkeinstallasjoner, brannalarm og ledesystem på strategi/konsept stadiet. Manglende samspill kan føre til dårligere og dyrere løsninger.

Det må også opplyses at når rådgiverne ikke følger Byggesaksforskrifts krav slik det f.eks. er angitt i § 12-3 a) om å kvalitetssikre at beskrivelsen er i henhold til lov, forskrift, veiledning og standard, så er det rådgiver for sitt respektive fagområde som sitter med ansvaret for feil og mangler.

Få tilsendt Veiledning for rådgivere i pdf-format gratis ved å fylle ut skjemaet:

Fyll inn navn

Fyll inn e-post

Invalid Input

Fyll inn bedrift

Invalid Input

Invalid Input

Veiledning for rådgivere i papirformat

Veiledning for rådgivere kan også kjøpes fra BFO for kr 200,- per stk. For kjøp av fem eller flere eksemplarer vil det koste kr 150 per stk. Porto kommer i tillegg. Ta kontakt med oss på e-post for kjøp av håndbok i papirformat.

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge