Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Før man utfører arbeider som etter Plan- og bygningsloven er søknadspliktige må man få myndighetenes godkjenning. Den byråkratiske saksbehandlingen kalles byggesak, og er forvaltet på kommunalt nivå. Det er tiltakshavers ansvar å finne ut om arbeidene er søknadspliktige, og det er tiltakshavers ansvar å kontrahere nødvendig kompetanse for å sikre at tiltaket blir tilstrekkelig planlagt, kontrollert og gjennomført slik at lov og forskrift blir fulgt.

Hva:

I PBL § 20-1 er det ramset opp hva som utløser krav om byggesak:

Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg. Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av bygning, fasadeendring, bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift i bygning.

Riving av bygning.

Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner.

Oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig. Oppføring av innhegning mot vei. Plassering av skilt- og reklameinnretninger. Plassering av midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg. Vesentlig terrenginngrep, anlegg av veg, parkeringsplass og landingsplass. Opprettelse av ny grunneiendom, ny anleggseiendom eller nytt jordsameie, eller opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år, eller arealoverføring, jf. matrikkellova.

Dersom det planlagte tiltaket omfattes av denne beskrivelsen kan det være at tiltaket er søknadspliktig. Se PBL §§20-1-20-8 for å sjekke om tiltaket er omfattet av noen av unntakene. Dersom det fortsatt er uklart om tiltaket er søknadspliktig – ta kontakt med kommunen der tiltaket er planlagt og avklar med Plan- og byggesakskontoret om de anser tiltaket å være søknadspliktig.

Alle lovlige bygg har innebygget ytelser som er forutsetning for at bygget ble tillatt bygget. Disse forutsetningene finnes i brannkonseptet der ytelser som brannmotstand i bæring, brannskiller, brannvarsling, rømningsveier og eventuelle automatiske slokkeanlegg, røykkontroll og prinsipper for ventilasjon er beskrevet. Inngrep, endringer eller reparasjon av bygningsdeler og installasjoner som inngår i disse forutsetningene er normalt søknadspliktige.

Hvem:

Ansvarlige aktører i byggesak skal ha nødvendig kunnskap om hva de driver med. Krav til utdannelse og erfaring er gitt i forskrift (SAK10 § 11-3). Myndighetene har register over virksomheter som har erklært å tilfredsstille gitte krav. Kompetansekravene er inndelt i tre nivåer som skal motsvare kompleksitet eller risiko i tiltaket – tiltaksklasser. (SAK10 §§ 9-3 og 9-4). Tiltaksklasse 3 er øverste nivå og tiltaksklasse 1 er lempeligste. Alle fagområder skal dekkes med ansvarlig prosjekterende (PRO), ansvarlig kontrollerende og ansvarlig utførende (UTF), samt at selve søknadsprosessen har et ansvarsområde – Ansvarlig søker (SØK).

Hvordan:

Tiltakshavers ønsker, planer og ideer danner grunnlaget for hva som skal bygges. Kommunens reguleringer for eiendommen, økonomi og myndighetenes krav til robusthet, sikkerhet og bærekraft gir kraftige rammer for hva som kan bygges. TEK10 har funksjonskrav som må oppfylles. Veiledning til TEK10 stiller krav til materialers egenskaper og om hvordan egenskapene skal være dokumentert og tilsvarende krav til installasjoner og anlegg som skal installeres i bygget.

Ansvarlig søker gransker prosjektets behov og beskriver alle fagområder som må ivaretas i prosjektet. Ansvarlige aktører med nødvendig kompetanse kontraheres, og de erklærer ansvarsrett for sitt bidrag i prosjektet. De erklærer når deres leveranse er ferdig at det som er levert samsvarer med funksjonskrav i TEK, eventuelt oppfyller ytelser i VTEK, er i henhold til prosjektering, standard og monteringsanvisninger som gjelder for leveransen. (Samsvarserklæring).

Ansvarlig søker utarbeider en gjennomføringsplan der nødvendige oppgaver ferdigstilles til byggesakens milepeler – Søknad om rammetillatelse, søknad om igangsetting, søknad om midlertidig bruk og søknad om ferdigattest.

I dag er det tilgang til å benytte byggesaksblanketter for å bygge opp dokumentasjonen i byggesaken, eller man kan benytte Byggsøk – en elektronisk portal tilgjengelig gjennom Dibk.no.

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge