Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Når avtaler, rutiner og internkontroll er igangsatt, må det iverksettes enkle ordninger for overvåking og kontroll av det brannforebyggingen. Forslag til en slik rutine er at det utarbeides en oversikt over aktiviteter som skal kontrolleres, og hvordan kontrollen skal gjennomføres og når. Se figur 11.

Bygningen med tekniske installasjoner

Organisatorisk

Hva

Hvordan

Når

Hva

Hvordan

år

Jevnlig kontroll av fagkyndig brannalarm

Lese og arkivere årets rapport. Dokumentere at eventuelle avvik er lukket.

Første november hvert år

Brannøvelse

Lese og arkivere årets rapport fra brannøvelsen

Første november hvert år

Jevnlig kontroll av fagkyndig sloknings-utstyr

Lese og arkivere årets rapport. Dokumentere at eventuelle avvik er lukket.

Første november hvert år

Internkontroll av rømningsveier, slokningsutstyr

Lese og arkivere logg fra internkontrollrunde

Første juni og første desember hvert år

Jevnlig kontroll av fagkyndig automatiske sloknings-anlegg

Lese og arkivere årets rapport. Dokumentere at eventuelle avvik er lukket.

Første november hvert år

Brannvernorganisa-sjon personoversikt

Oppdatere oversikt med navn og kontaktinforma-sjon

Første november hvert år og ved endring i organisa-sjonen

Kontroll-rapport forelektrisk anlegg

Lese og arkivere årets rapport. Dokumentere at eventuelle avvik er lukket.

Første november hvert 3.år fra 2013

Virksomhetens risikoanalyse

Sammenlikne årets analyse med tidligere. Er risikoforhold dekket opp med egnede tiltak? Er tiltakene iverksatt?

Første november hvert år

Kontroll-rapport forventilasjons-anlegg

Lese og arkivere årets rapport. Dokumentere at eventuelle avvik er lukket.

Første november hvert 3.år fra 2013

Ledelsens gjennomgåelse

Lese og arkivere konklusjonen fra ledelsens gjennomgåelse fra virksomheter som er brukere av bygningen

Årlig når denne foreligger

Kontroll-rapport forbygnings-messig brann-sikkerhet

Lese og arkivere årets rapport. Dokumentere at eventuelle avvik er lukket.

Første november hvert 3.år fra 2013

     

Figur 11: Rutine for enkle ordninger for overvåking og kontroll av brannforebyggingen.

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge