Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Eier og bruker av bygningen må kunne fremlegge dokumentasjon for bygget. Eier skal informere øvrige eiere om hvilke forutsetninger som gjelder for bruken av bygget, påse at rømningsveiene er i orden og gi informasjon om krav til slokkeutstyr og varsling. Øvrige brukere må melde fra til eier om eventuelle skader og forfall, og kontrollere at slokkeutstyr og varsling i bruksenheten er i riktig stand. Dersom det ikke foreligger korrekt dokumentasjon i byggesaken, vil eier bli ansvarlig for å rette opp mangelfull dokumentasjon.

Det må kontrolleres om det foreligger brannverndokumentasjon tilpasset det konkrete byggverk, forutsetninger for bruk, og begrensninger.

Brannkonsept som dokumenterer og beskriver brannsikkerheten etter gjeldende regelverk skal følge bygningen i hele bruksfasen.

 • Orientering om lover og forskrifter som regulerer brannsikkerheten.
 • Tillatelser, persontall, brannfarlige og eksplosive varer
 • Varierende risiko (bruk av virksomhet, ombyggingsarbeider, utkobling av viktige branntekniske installasjoner
 • Tegninger, branntegninger, plan og snitt, rømningsplaner og situasjonsplaner
 • Organisering og instruks
                                                                                                                                                                                   BFO_logo_liggende.jpg
  Det skal også foreligge verktøy for å kontrollere og vedlikeholde de branntekniske forutsetningene,
 • Internkontroll, kontrollrutiner
  Det er krav til systematisk sikkerhetsarbeid i henhold til internkontrollforskriften2 § 5.
  Internkontroll: Systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetenes aktiviteter planlegges, organiseres, utføres, sikres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
  Helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen: De lover som er nevnt i § 2 første ledd samt forskrifter fastsatt i medhold av disse.
  Systematisk sikkerhetsarbeide medfører bl.a. å sikre kontroll, ettersyn og vedlikehold av eksempelvis:
 • Rømningsveier
 • Brannskiller
 • Slokkeutstyr
 • Ledesystem
 • Automatisk brannalarmanlegg
 • Automatisk slokkeanlegg, forriglinger
 • Brannventilasjonsanlegg
 • Punktrisiko (ildsted, brannfarlige varer, ovner, miljø mv.)
 • Manuelt slokkeutstyr i fellesarealer
 • Branndører (i fellesarealer og til leiligheter)
 • Sjakter
 • Ventilasjonssystem
 • Lås og beslag, person- og skallsikring (automatisk dør i rømningsvei, ivareta krav om nødterminal)
 • Sikring ved strømbrudd

  Dette er typisk det vi i dag opplever med sprinklerkontroll. Utfordringen er at det da kontrolleres opp imot et skjema der kontrolløren ikke følger Forskrift om brannforebygging § 5 a), men kun b). Det skaper stort sett konflikter.
  Se også punkt 7 Avtaler.
Få tilsendt Veiledning for rådgivere i pdf-format gratis ved å fylle ut skjemaet:

Fyll inn navn

Fyll inn e-post

Invalid Input

Fyll inn bedrift

Invalid Input

Invalid Input

Veiledning for rådgivere i papirformat

Veiledning for rådgivere kan også kjøpes fra BFO for kr 200,- per stk. For kjøp av fem eller flere eksemplarer vil det koste kr 150 per stk. Porto kommer i tillegg. Ta kontakt med oss på e-post for kjøp av håndbok i papirformat.

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge