Avtaler

Bygge- og brukstillatelser vil være basert på krav til branntekniske installasjoner for å oppfylle de krav som gjelder for byggverket. Dette vil utløse krav til:

 • Lovpålagte kontroll, vedlikeholds og ettersynsintervaller av kvalifisert firma/personell

  Produsent, eller leverandør av branntekniske installasjoner skal angi nødvendige kontroll-, vedlikeholds- og ettersynsintervaller for levert utstyr. Eier (og bruker) av bygning skal sørge for avtale om regelmessig fagkyndig kontroll og vedlikehold av brannteknisk utstyr som ligger til grunn for den daglige drift av bygningen.

  Forebyggendeforskriften § 5 skal løpende dokumenteres:

  «Eieren av et byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene:

      a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket
      b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre.
  Kontroll
  Med kontroll menes å undersøke om en installasjon samsvarer med kravdokumenter, prosjekteringsbeskrivelse, montasjeanvisninger eller tilsvarende og den bruken objektet er godkjent for etter plan og bygningslovgivningen.
  Den som utfører kontrollen må ha nødvendig systemkunnskap, kunnskap om produktet, om regelverk osv.

  Ettersyn
  Med ettersyn menes den enkle egenkontrollen av en installasjon eller annet brannsikringstiltak utført av eier/forvalter, for å sikre at funksjonen ikke svekkes som følger av driftsmessige endringer eller feil oppstått etter montering.

  Vedlikehold
  Med vedlikehold menes service på aktive eller passive brannsikringstiltak og reparasjoner /utskiftinger/ utbedring av avvik (feil og mangler) for at installasjonen/ konstruksjonen skal fungere som forutsatt.
  Vedlikehold må utføres av personell som har nødvendig fagmessig kompetanse/ autorisasjon.

  (*) Hentet fra Forebyggendeforskriften og veiledningen til denne.
  Skal kontrollen utføres på bygg ut over tiltaksklasse 1-bygg, må utdanningsområdet og nivået gjenspeiles i bedriftens kompetanse.
  «Når byggverket prosjekteres og oppføres for å oppfylle kravene i gjeldende regelverk, blir det etablert enkelte forutsetninger som må være oppfylt for at brannsikkerheten skal være ivaretatt, se § 4 om opplysninger om brannsikkerheten i byggverket. For at disse forutsetningene skal opprettholdes over tid, må alle sikkerhetsinnretningene kontrolleres og vedlikeholdes jevnlig.
  Kontroll og vedlikehold utgjør derfor et grunnleggende krav til brannsikring
  av alle byggverk, uavhengig av hvem som eier byggverket og hva det brukes til.

  Kontroll- og vedlikeholdsplikten er utformet som funksjonskrav eller formålskrav. Bestemmelsen inneholder ikke et uttrykkelig kompetansekrav, men den som utfører kontrollen ha den kunnskapen som er nødvendig for å avklare om
  sikkerhetsinnretningene oppfyller kravene og fungerer som forutsatt. Den som skal utføre vedlikehold må også ha nødvendig kompetanse.

  Kontrollen skal for det første avdekke om sikkerhetsinnretningene fungerer hver for seg og sammen med hverandre. Dette gjelder sikkerhetsinnretningenes iboende egenskaper og funksjoner, slik de er beskrevet fra produsent eller leverandør. Kontroll som er gjennomført i samsvar med leverandørens anvisninger, Norsk Standard eller likeverdig standard vil normalt avdekke om sikkerhetsinnretningene funger hver for seg og sammen med hverandre.

  Kontrollen skal imidlertid også avklare om sikkerhetsinnretningene oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket. Dette henger sammen med forutsetningene som ble etablert da byggverket ble prosjektert og oppført, og innebærer at sikkerhetsinnretningene må kontrolleres i forhold til beregningen som er gjort av den samlede brannsikkerheten i byggverket. Blant annet må kontrollen være egnet til å avdekke om dekningsgraden og kapasiteten på sikkerhetstiltakene er tilfredsstillende etter eventuelle bygningsmessige endringer, endret drift eller endret brannbelastning. I komplekse byggverk kan dette stille store krav til kompetanse.

  Enkelte kontrollformer i dag, utføres kun etter punkt b) i Forebyggendeforskriften § 5, slik som FG-kontroll. Det blir derfor opp til byggeier å sette opp krav til firma/personell som er i overenstemmelse med kravene gitt av byggenes Ttkl. (risiko- og brannklasse) og den normative Byggesaksforskriften om utdannings- og erfaringskrav, § 11.

                                                                                                                                                                                    

Referanser
Byggkvalitetutvalget. (2020). Forsvarlig byggkvalitet; Kompetanse, kontroll og seriøsitet. Oslo:
            Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.
DiBK. (2019, Oktober 17). Overgangsordningen for kvalifikasjonskrav i sentral godkjenning til 1. juli
             2022. Hentet fra dibk.no: https://dibk.no/sentral-godkjenning/overgangsordning-for-sentral-godkjenning-forlenges-               til-1.-juli-2022/
Kollegiet for brannfaglig termologi. (2021, August 10). kbt.no. Hentet fra brannsikkerhetsstrategi:                                                              http://kbt.no/faguttrykk.asp?Uttrykk=brannsikkerhetsstrategi
Kollegiet for brannfaglig termologi. (2021, August 10). kbt.no. Hentet fra Brannkonsept:
              http://kbt.no/faguttrykk.asp?Uttrykk=brannkonsept
Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (2021, 09 26). dibk.no. Hentet fra Overgangsordning
              for sentral godkjenning forlenges til 1. juli 2023: https://dibk.no/sentral-godkjenning/overgangsordning-for-sentral-                godkjenning-forlenges-til-1.-juli-2023/
Lovdata. (2020, 05 23). Hentet fra Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og
                normert studietid ved universiteter og høyskoler:
                https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-16-
                1574?q=forskrift%20om%20grader%20og%20yrkesutdanninger

Norsk Standard. (2017, Juni). NS-EN 16763. Hentet fra Tjenesteleveranser for brann- og   
                sikkerhetssystemer: https://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?                                    ProductID=927304
Norsk Standard. (2020, Mai). NS 3418. Hentet fra Konkurransegrunnlag med ytelses-beskrivelser for
                prosjekterings- og rådgivningsoppdrag — Struktur og innhold:                                                                                                              https://www.standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductI
                D=1131164

Rådgivende Ingeniørers Forening. (2020, Januar). Rådgivende ingeniør brannteknikk. Hentet fra
                Ytelser fra rådgiver: https://rif.no/wp-content/uploads/2020/01/Ytelser-RIBR-2020.pdf
Universitets- og høgskolerådet. (2016, 09 27). uhr.no. Hentet fra Vilkår for bruk av den beskyttede
                tittelen sivilingeniør (siv.ing.) som tilleggsbetegnelse på vitnemål:
                https://www.uhr.no/_f/p1/i9cfe4ecf-2a5e-4ba6-a4a1-                                                                                                                            ecaf62db355e/vilk_r_for_bruk_av_tilleggstittelen_sivilingeni_r_vedtatt_av_nrt_2016_sendt_institusjon_1.pdf

Få tilsendt Veiledning for rådgivere i pdf-format gratis ved å fylle ut skjemaet:

Fyll inn navn

Fyll inn e-post

Invalid Input

Fyll inn bedrift

Invalid Input

Invalid Input

Veiledning for rådgivere i papirformat

Veiledning for rådgivere kan også kjøpes fra BFO for kr 200,- per stk. For kjøp av fem eller flere eksemplarer vil det koste kr 150 per stk. Porto kommer i tillegg. Ta kontakt med oss på e-post for kjøp av håndbok i papirformat.