Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Å bygge opp et brannvernarbeid

Når man starter fra bunnen med å bygge opp et brannvernarbeid, står fem prosesser sentralt: planlegging, utførelse, kontroll, evaluering og forbedring.

Sikkerhetsarbeidet til eier skal ved oppstart og deretter rutinemessig sikre at kravene til brannsikkerhet som gjelder for bygget blir overholdt, og at sikkerhetsinnretningene (så som rømningsveier, brannskiller, brannalarmanlegg, slokkeutstyr m.m.) i bygget fungerer som forutsatt. Det er en lovpålagt plikt til å sørge for at rutiner faktisk blir iverksatt og at det blir kontrollert at rutinene virker som forutsatt.

Brukerens plikt til å unngå unødig risiko for brann, fanger opp risiko som ikke dekkes tilfredsstillende av andre krav som gjelder for bruk av bygget. Plikten innebærer at bygget alltid skal brukes på en slik måte at risikoen for brann blir akseptabel. Akseptabel risiko må fastsettes etter en dokumentert helhetsvurdering som tar utgangspunkt i alminnelig bruk av bygget til det godkjente formålet.

Ved unormal eller sterkt varierende risiko må det tas forholdsregler for å gjøre risikoen akseptabel. Dersom risikoen ikke kan gjøres akseptabel med ekstraordinære sikkerhetstiltak, skal bygget heller ikke brukes. Plikten til å sørge for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon innebærer både et forbud mot å plassere gjenstander eller andre hindringer i rømningsveiene, og en plikt til å fjerne dem.

Bruker skal informere eier om alle forhold som eier må vite om for å ivareta sine plikter til å sikre bygget mot brann.

Brukerens plikt til systematisk sikkerhetsarbeid fastsetter kravene til systematikk i dette arbeidet, og den bestemmer et minimum av omfang. Den faste strukturen skal (foruten den dokumenterte helhetsvurdering) bestå av mål, planer, tiltak og rutiner som skal sikre at arbeidet gjennomføres konsekvent, og hindre at det oppstår tilfeldige mangler ved brannsikkerheten.

Det er et generelt krav at de alminnelige pliktene til brannforebygging blir oppfylt. Bruker må i tillegg iverksette rutiner som sikrer kunnskap om brann i byggverk, og som legger til rette for brannsikker atferd hos de ansatte og andre som oppholder seg i bygget. Rutinene må vise ansvarsforholdene før og under brann, og inneholde instruks for varsling, rømning og redning og slokking (branninstruks).

Det skal gjennomføres brannøvelser og opplæring av alle ansatte. Omfang, innhold og antall brannøvelser vil variere og må tilpasses i forhold til risikobildet.

I tillegg til at rutinene blir utarbeidet og formidlet i virksomheten må leder sikre at rutinene blir iverksatt og kontrollert.

Virksomheter vil som regel endre seg over årene – både i forhold til hva som utføres og hvem som utfører. For å sikre at innsatsen som brukes til brannforebygging ikke mister sin effekt, men hele tiden rettes mot tiltak med best effekt anbefaler vi at det gjennomføres revisjonsgjennomgang ved viktige endringer og rutinemessig en gang i året:

Figur7 prosess

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge