Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Brannteknisk revisjon er en systematisk gjennomgang av det igangsatte brannsikringsarbeidet. Revisjonen skal gi svar på om det er ting som må forbedres eller endres. Målet for arbeidet er å sikre at man forebygger brann i den grad det er mulig, og at de barrierer som er etablert for å redusere omfanget av en brann blir vedlikeholdt. Risiko er en kombinasjon av hvor ofte en uønsket hendelse oppstår og det potensielle omfanget hendelsen kan føre til. Viser erfaringer fra internkontroll et tilstrekkelig statistisk underlag for at de fryktede feilene ikke forekommer, så vil en naturlig konsekvens være å vurdere om kontrollfrekvens bør reduseres slik at ressursene kan brukes til å følge opp andre risikoforhold.

Vi kan starte med å spørre: Er det for få avvik som er innrapportert? Stikkprøver kan avsløre om det er som følge av høy kvalitet på det som kontrolleres eller som følge av manglende kunnskap hos kontrollør … Kontroll som sjelden eller aldri avdekker feil, bidrar lite til å endre risikoen – det bør vurderes om kontrollhyppigheten lovlig og forsvarlig kan reduseres. Kontroll som ofte avdekker feil, bidrar også lite til å endre risikoen – det bør vurderes om andre organisatoriske eller byggtekniske tiltak kan iverksettes for å forebygge denne type feil.

Område og omfang av revisjonen avhenger av størrelse og risiko for bygningen. Revisjonen bør uansett besvare noen sentrale spørsmål:

  • Er alle tekniske installasjoner med betydning for brannsikkerheten eksponert for jevnlig kontroll av fagkyndig?
  • Virker systemer som er forriglet eller integrert i hverandre, slik som det er tenkt?
  • Er det nye krav som gjelder bygningen eller virksomheten, og er det fanget opp og fulgt? Liste over lover og forskrifter som er identifisert å gjelde bygning og virksomhet, gjennomgås mot myndighetenes oversikter over gjeldende regelverk. Eventuelle endringer må implementeres og listen revideres. (Iso-sertifiserte virksomheter har ytterligere krav som vi ikke kommer inn på i denne håndboka.)
  • Er alle planlagte aktiviteter gjennomført og dokumentert?

Under er det stilt opp et eksempel på sjekkliste som kan benyttes ved revisjon av brannvernarbeidet, figur 14. Listen er bare en grov oppstilling, og tar ikke for seg dybden i en skikkelig vurdering. Avhengig av størrelse og risiko for bygget, og om det er virksomheter som skal ivareta krav til sertifisering, vil det være ulike krav til medvirkning og kompetanse for revisjonsgruppen. Selv ved enkle bygg anbefaler vi at HMS-ingeniør eller brannteknisk rådgiver deltar i revisjonen, i alle fall ved oppstart av ordningen.

Sjekkliste for bruk ved årlig revisjon av brannvernarbeidet. (eksempel)

Organisatorisk

Planlagt

Gjennomført og dokumentert

Kommentar:

Gjennomgang av organisasjon, instrukser og rutiner for å se at de dekker dagens situasjon

   

Utdatert informasjon må fjernes. Det må avklares om det er nye krav som skal imøtekommes i forhold til bygning, virksomhet og lovverk (Myndighetene)

Internkontrollrunder

12

11

Sykemeldt vaktmester, ingen risiko, ingen korrigerende tiltak

Brannvernopplæring ansatte

30 personer

18 personer

Ulovlig tilstand. Tiltak med å fremskynde gjennomføringen må iverksettes. Ansvarlig:

Brannøvelse

1

1

Få deltakere. Neste års øvelse må planlegges for å treffe større del av de ansatte. Ansvar:

Holdningsskapende sesonginformasjon

2

2

 

Risikoanalyse

1

1

Nytt forhold avdekket og implementert i internkontrollrunden – dør til søppelrommet holdes åpen på kile. Skriv til brukerne og post i internkontrollrunde er etablert OK.

Bygningsteknisk

Planlagt

Gjennomført og dokumentert

Kommentar:

Jevnlig kontroll av fagkyndig brannalarm

1

1

Ingen avvik

Jevnlig kontroll av fagkyndig sprinkleranlegg

1

1

Avvik er lukket

Jevnlig kontroll av fagkyndig ventilasjon

1

1

Ingen avvik

Jevnlig kontroll av fagkyndig ledelys

1

1

Avvik lukket. Livsløpsbetraktning: avsette midler til utskifting innen 2 år.

Jevnlig kontroll av fagkyndig elektrisk anlegg

1

1

Avvik lukket. 2år til neste kontroll

Termografering aveltavler

0

0

2 år til neste kontroll

Vurdering av iverksatte tiltak, om de gjennomføres og virker som forutsatt

Stikkontroll av internkontrollrunde

1

1

Internkontrollrunde utført av brannteknisk rådgiver dagen etter ordinær internkontroll viser at avvik vedrørende branndører ikke ble oppdaget. Øvrige forhold tilsier en tilfredsstillende kontroll. Planlagt tiltak er opplæring av kontrollør.

Stikkontroll avbrannslokkeutstyr

3

3

Slokningsutstyr er påført kontrollmerker og virker å være tipp topp.

Sum brannslokkeutstyr

   

Det er svært få avvik fra de siste 5 årskontroller (1), og ingen fra internkontroll og stikkontroll. Vi reduserer frekvens for internkontroll til kvartalsvis.

Stikkprøve avventilasjon

1

1

Avtrekk fra kjøkken er fullt av fett. Verken rutiner eller jevnlig kontroll av fagkyndig har fanget opp forholdet. Tiltak: skifte leverandør av jevnlig kontroll av fagkyndig. Etablere interne rengjøringsrutiner. Ansvar:

Vurdering av instrukser, rutiner ,dokumentasjon mot lovverk. OK, ingen endringer fra 2012

Konklusjon:

Nye tiltak

1

 

Vi mangler jevnlig kontroll av fagkyndig for røykventilasjon av trapperom. Kontrollen må bestilles. Ansvar:

Justering av eksisterende tiltak

 

1

Internkontrollrunden: sjekke at dør til søppelrommet holdes lukket, og at døren virker.

 Figur 14: Eksempel på sjekkliste som kan benyttes ved revisjon av brannvernarbeidet

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge