Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


- endret bruk i hele eller i deler av byggverket

Når det oppstår behov eller ønske om å bruke bygget på en annen måte enn hva det opprinnelig var tiltenk må det gjøres en lovlighetsvurdering. Det må avklares om ny bruk er tillatt i kommunens reguleringsplan, om endringen utløser nye tekniske krav til byggverk og installasjoner, og om endringen er søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven.

Slike endringer skjer noen ganger gradvis over tid. Det kan være ny type virksomhet i utleiedeler, økt persontall (f.eks. fortetting ved overgang til kontorlandskap), økt lagring av brennbar eller brannfarlig vare (ut over verdiene som ligger til grunn ved opprinnelig prosjektering) eller endret funksjon hos beboere som følge av funksjonstap (rkl4 bolig til rkl6). På et tidspunkt kan slike endringer krysse en «usynlig» grense i forhold til hva byggverket er prosjektert, bygget og godkjent for. Da er endringen innenfor det Plan og bygningsloven omtaler som søknadspliktig bruksendring. Det samme kan gjelde ved opphør av midlertidig bruksendring, eller hvis bygget har vært uten bruk i en lengre periode.

Ny byggesaksbehandling utløser dagens krav for deler eller hele byggverket og innebærer krav om ny brannprosjektering. Hver sak er unik, og fordrer ulike kontrollområder. Se eksemplene under.

Figur5

Ref.

Sjekkliste for bruksendring

Motivasjon

Ansvarlig fagområde

Regelverks-henvisninger

1 A)

1.   Er endring i bruk så omfattende at det er søknadspliktig etter PBL?

2.  Er ny bruk innenfor reguleringsplanen?

3.  Stiller TEK 10 strengere krav til bygget som følge av ny bruk?

4. Tilfredsstiller eksisterende bygg disse kravene?

Å sikre at ny bruk er lovlig og trygg med tanke på brann.

Å avdekke om endringen utløser byggesak og nye krav til byggverket.

Arkitekt eller brannteknisk rådgiver

PBL. §§ 20-1 - 20-8

2 A)

 1. Er det krav om økt bredde i rømningsveier?
 2. Er det krav om flere trapperom med bedre utførelse?
 3. Er det strengere krav til brennbarhet og brannmotstand for kledning og overflater?
 4. Er det krav om ytterligere sikringstiltak (sprinkler, brannalarm, nød- og ledesystem osv.)?
 5. Hvilke deler av bygningen berøres?

Er det sprik mellom de krav ny bruk utløser mot bygget og de ytelser bygget har? Er nødvendige tiltak søknads-pliktige i seg selv og må dekkes med ansvarsrett?

Brannteknisk rådgiver

2 B)

 1. Er det ulik risiko mellom ulike brukere – at det må etableres brann-skiller?
 2. Er det krav til bedre tilgjengelighet og bedre merking – universell utforming (offentlige kontorer, skoler m.m.)?

Selv om selve endringen ikke ansees å være søknads-pliktig, så kan det være at ny bruk utløser krav eller behov som medfører bygge- eller installasjonsarbeider som er søknadspliktige.

Brannteknisk rådgiver kan prosjektere løsningen. Der det kun er snakk om installasjon av brannalarm-anlegg eller heldekkende slokkeanlegg kan ofte installatøren ivareta byggesak som SØK-PRO-UTF

3 A)

1. Er forutsetninger i tillatelsen fra Plan og byggesakskontoret tatt hensyn til i den videre prosjekteringen?

For å unngå overraskelser senere i prosjektet er det viktig å være omforent med kommunen vedr. omfanget, og at informasjonen fra kommunen legges til grunn.

Arkitekt eller brannteknisk rådgiver.

 

2. For prosjektgjennom-føring – se kap 5.8 omgjøring og tilbygg

 

Arkitekt eller brannteknisk rådgiver.

3. Organisatorisk brannvern og dokumentasjon – se kapittel om revisjon av systemene.

 

Byggeier i samarbeid med virksomhetens brannvern-ansvarlige

3 B)

 1. Nye krav må identifiseres.
 2. Det må dokumenteres at eksisterende bygg har ytelser som tilfredsstiller kravene.
   

3 C)

For prosjektgjennom-føring – se kapittel om omgjøring og tilbygg

   

3 D)

Følg kapittel om revisjon

Ny bruker skal implemen-teres i brannvernarbeidet. Organisasjon, instrukser og rutiner må tilpasses ny situasjon.

 

4 A)

 1. Utarbeid fullstendig byggesøknad for bruksendring.
 2. Lag prosjektbeskrivelse
 3. Krev oppstilling og ytelsesoppstilling som, dokumenterer at ny situasjon er tilfredsstillende.

Se veiledning på DiBKs nettside.

Hvilke endringer er det? Hvilke deler av bygget blir berørt

 

4 B)

Etablere kontrakter og avtaler med ny bruker som omfatter krav til brannsikkerhet

   

4 C)

Følg kapittel om revisjon

Implementer og revider branndokumentasjonen på bakgrunn av ny organi-sasjon og virksomhetens risikoanalyse samt funn fra kontroll

 
Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge