Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Alle bygningseiere må som et minimum gjøre seg kjent med gitte tillatelser til byggverket og de (prosjekterte) forutsetningene og begrensningene som gjelder.

I de fleste tilfeller vil kravene til brannsikkerhet som gjelder for bruk av bygget fremgå av søknaden og tillatelsen til bygget etter plan- og bygningsloven.   For eldre bygg (før 1985) gjelder sikkerhetsnivået som fremkommer av Byggeforskriften 1985.

Her fremgår det blant annet hva byggverket er godkjent brukt til, og eventuelle begrensninger i bruken.

Eier må dessuten kjenne den faktiske tilstanden i bygget. Omfanget av undersøkelsene må være tilpasset bygget slik at det benyttes nødvendig kompetanse for å fange opp eventuelle feil og mangler som kan ha betydning for sikkerheten i tilfelle brann.

Det er disse opplysningene som er avgjørende for en brannsikker bruk, og som skal formidles til bruker. Brukeren må vite hva bygget kan brukes til, hvordan det kan brukes og hvordan sikkerhetsinnretningene fungerer.

Bruker er i Forebyggendeforskriften definert som den som har direkte bruksavtale med eier.  Eventuelt fremleie er således et brukeransvar, såfremt de får lov av eier.

Hvis eier har flere direkte avtaler med brukere, må eier blant annet samordne bruken slik at byggets tillatte bruk blir ivaretatt.

Vanligvis vil ikke brukeren ha noen sterk plikt til å undersøke eierens opplysninger videre, så derfor er det viktig for eier å dokumentere at informasjonen er mottatt og forstått av brukeren.

Dersom bygget er tenkt brukt til et formål som det (åpenbart) synes lite egnet til, må brukeren selv også aktivt undersøke nærmere hvilke krav som gjelder for bruk av bygget.

Brukeren av bygget er ansvarlig for at byggverket blir brukt på en brannsikker måte. Eier må påse at bygget brukes og vedlikeholdes forsvarlig. Eier må utarbeide tydelige avtaler og delegere oppgaver til bruker. Eieren sitter med ansvaret for sikkerheten, og må sikre at nødvendige oppgaver utføres og dokumenteres. Eieren må også kontrollere at aktivitetene gjennomføres og dokumentere egen kontroll. Det er en uttrykkelig plikt til å sørge for at de nødvendige rutiner faktisk blir iverksatt og kontrollert.

Figur 3 under viser hvordan ulike vurderinger og beslutninger knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold henger sammen. På de neste sidene finner du eksempler på sjekklister. De er ikke uttømmende da hvert bygg er unik, og fordrer ulike kontrollområder.

Figur3

Ref.

Sjekkliste for FDV

Motivasjon

Ansvarlig fagområde

Regelverks-

Henvisninger

1A)

 1. Er viktige roller for brannvernarbeidet definert, beskrevet og besatt?
 2. Er det utarbeidet instrukser og rutiner for alle rollene?

Oppgavefordeling – lag en oversikt over hvem som gjør hva i bygget

Eier i sam-arbeid med virksomhet-enes brann-vernkontakter. Ev. m. råd fra brannteknisk rådgiver

FOB §4

1 B)

 1. Er vedlikeholdsoppgaver fordelt?
 2. Er ansvarsområder fordelt?
 3. Er internkontrollområder fordelt?

Unngå at ting faller mellom to stoler. Unngå tvist om kostnader.

– lag avtaler der ansvarsområder avklares mot leietaker. Se kap.9,7 samordningsavtale

 

FOB §4

1 C)

 1. Er opplæring dokumentert?
 2. Er brannøvelse gjennomført og dokumentert?
 3. Er brannvernorganisa-sjonen dokumentert?
 4. Er resultat av internkontroll dokumentert
 5. Er avvik lukket?

Avtal hva som skal rapporteres og når. Se kap.8.9 Revisjon av systemene

Eier eller eiers representant og bruker

FOB §4 og §12

1D)

 1. Er det avtalt ordning for revisjon av brannvernarbeidet?
 2. Er et representativt utvalg fra brukerne delaktige? (HMS verneombud osv.)

Alle systemer har sine svakheter. Når disse avdekkes, må det forbedring til.

 

Internkontroll-forskriftens § 5 andre ledd

1 E)

 1. Er det iverksatt system for innrapportering av uønskede hendelser, avvik, branntilløp eller brann?
 2. Er korrigerende tiltak iverksatt og dokumentert?

Risikoforhold, avvik, hendelser (branntilløp og brann) skal samles inn og dokumenteres og overføres til forebyggende planer.

   

2 A)

 1. Hvilke installasjoner er i drift?
     

2 B)

 1. Hva gjøres for å vedlikeholde dem?
     

3 A)

 1. Blir alle installasjoner med betydning for brannsikkerheten kontrollert?
 2. Blir alle dører, porter og luker med betydning for brannskiller og rømning kontrollert?
 3. Blir alle bygningsdeler med brannskillende funksjon kontrollert?
 4. Blir orden, fremkommelighet og riktig bruk kontrollert?

For å sikre at barrierene som det er investert i virker ved brann, må de vedlikeholdes.

 

FOB §5

3 B)

 1. Hvor ofte kontrolleres driftsstatus?
 2. Er kontrollen beskrevet?

Det er tre forhold som legger føringer på kontrollfrekvenser.

 1. Fabrikantens spesifikasjoner
 2. Forskriftskrav eller krav angitt i prosjektering eller kontrollnorm
 3. Egen risikovurdering
   

3 C)

 1. Blir kontrollen dokumentert?
 2. Blir avvik rapportert, lukket og dokumentert?

Hvis man lykkes med å strukturere dokumenta-sjonen slik at datafangsten kan brukes, og at det er lett å føre, da  vil resultatet være nyttig i brannforebyggingen.

   

4 A)

 1. Er det opprettet avtale om jevnlig kontroll ved kvalifisert virksomhet av alle branntekniske anlegg?
 2. Er det opprettet avtale om fagkyndig kontroll av øvrige tekniske anlegg?
 3. Hvor ofte blir hver installasjon kontrollert av fagkyndig?

Jevnlig kontroll av fagkyndig er eiers verktøy for å dokumentere at alle installasjoner som er forutsetning for lovlig bygg, er tilfredsstillende.

Eier kontraherer fagkyndig firma til å gjennomføre kontroll.

FOB § 5

4 B)

 1. Er kontroll knyttet til brannkonsept?
 2. Er kontroll knyttet til lovens krav?
 3. Tilfredsstiller kontrollen anerkjent norm?

Dessverre spekulerer noen leverandører av kontroll i å levere liknende kontrollprodukter som ikke oppfyller forskriftens krav til kontroll. Krev derfor jevnligkontroll av fagkyndige i kontrakten ihht. forskrift om brannforebygging, Norsk Standard, FG-regelverk o.l..

 

FOB §5

NS 12845

4 C)

 1. Er rapportene brukertilpasset?
 2. r kontrollomfanget angitt?
 3. Er kontrollnorm angitt?
 4. Er dokumentet signert?

Dokumentert brannsikkerhet er nettopp produktet du betaler for… Så vær nøye med å sjekke om du får det du betaler for!

   
Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge