Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Forskrift om brannforebygging stiller krav til eier om kunnskap og informasjon om brannsikkerhet i byggverk. Eiere av et byggverk skal kjenne kravene til brannsikkerhet, som gjelder for byggverket. Oppgraderingsplikten gjelder så langt denne kan gjennomføres innen en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme.

Oppgraderingsplikten for eksisterende byggverk pålegger sikkerhetsnivå tilsvarende byggeforskrift av 1985 [BF 85] eller senere.

For tiltak i eksisterende byggverk har Plan- og bygningsloven (PBL) en egen paragraf. Den paragrafen heter § 31-2. Tiltak på eksisterende byggverk. PBL § 31-2 sier følgende: 

                                                                                                                                                                                     

«§ 31-2.Tiltak på eksisterende byggverk 1.ledd: Tiltak på eksisterende byggverk skal prosjekteres og utføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven. På byggverk som er, eller brukes, i strid med senere vedtatt plan, kan hovedombygging, tilbygging, påbygging, underbygging, bruksendring eller vesentlig utvidelse eller endring av tidligere drift bare tillates når det er i samsvar med planen.

4.ledd: Kommunen kan gi tillatelse til bruksendring og nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende byggverk også når det ikke er mulig å tilpasse byggverket til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader, dersom bruksendringen eller ombyggingen er forsvarlig og nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk. Kommunen kan stille vilkår i tillatelsen. Departementet kan gi forskrifter som nærmere regulerer kommunens adgang til å gi tillatelse etter leddet her.»

PBL § 31-2 angir at tiltak (tilbygg) skal prosjekteres og utføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av loven (1.setning). Med det menes at TEK17 her skal brukes fullt ut på tiltaket med mindre kommunen tillater noe annet (4.ledd). Dette er et viktig prinsipp i forhold til vurderingen av hjemmel til de krav som PBL har stilt.

Dette kommer til anvendelse for slokkeanlegg, brannalarm og ledesystem. For eksempel sier byggeteknisk forskrift (TEK17) § 11-12, følgende om slokkeanlegg: «a) Byggverk, eller del av byggverk, i risikoklasse 4 hvor det kreves heis, skal ha automatisk brannslokkeanlegg. Deler av et byggverk med og uten automatisk slokkeanlegg skal være ulike brannseksjoner.»

Hvis de tekniske krav (fulldekkende slokkeanlegg eller seksjoneringer) ikke kan oppfylles uten uforholdsmessige kostnader eller på det tidspunktet bygget tas i bruk, må det søkes dispensasjon fra seksjonering/ fulldekning jfr. PBL § 19. Dette gis erfaringsmessig ikke, men kommunene er langt villigere å gi tidsbegrenset dispensjon.

For bygg uten brannkonsept eller der det fremstår som det er utfordringer/mangler/ikke vurderte ombygninger/osv., gjennomføres en brannteknisk vurdering. Følgende punkter vil da være viktig: 

  • hvilke forutsetninger og begrensninger som gjaldt for bygningen den gang nåværende bruk ble lovlig etablert og etter eventuelle bruksendringer
  • hvordan konstruksjoner, tekniske installasjoner og bruk av bygningen samsvarer med de kravene og forutsetningene som lå til grunn for byggetillatelsen
  • hvordan kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger er ivaretatt
  • hvordan eiers og brukers helhetlige og oversiktlige arbeid med brannsikkerheten (systematisk sikkerhetsarbeid) i form av brannøvelser, opplæring, kontroll og vedlikehold er ivaretatt
  • hvordan rutiner som sørger for brannsikker bruk av bygningen er ivaretatt
  • hvordan dokumentasjon av eiers og brukers systematiske sikkerhetsarbeid er ivaretatt.

Generelt skal man kunne legge fram dokumentasjon på valgte løsninger, uavhengig av gjeldende forskrift da bygningen ble oppført eller når byggetillatelsen ble gitt. Oppgraderingsplikten for eksisterende byggverk pålegger sikkerhetsnivå tilsvarende byggeforskrift av 1985 [BF 85] eller senere.

                                                                                                                                                                                        

Få tilsendt Veiledning for rådgivere i pdf-format gratis ved å fylle ut skjemaet:

Fyll inn navn

Fyll inn e-post

Invalid Input

Fyll inn bedrift

Invalid Input

Invalid Input

Veiledning for rådgivere i papirformat

Veiledning for rådgivere kan også kjøpes fra BFO for kr 200,- per stk. For kjøp av fem eller flere eksemplarer vil det koste kr 150 per stk. Porto kommer i tillegg. Ta kontakt med oss på e-post for kjøp av håndbok i papirformat.

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge