Følg oss på:    LinkedIn Twitter BRENNAKTUELT MIN SIDE Søk


Innledning

 • identifisere og avgrense ansvarsområde og prosjekt eller bygning (oppdragsgiver, prosjekt eller bygningsnavn, adresse og gårds- og bruksnummer)
 • navngi ansvarlig foretak for brannteknisk prosjektering og for uavhengig kontroll av brannsikkerhet
  Grunnlag og forutsetninger
  Beskrivelse av:
 • oppdraget (omfang, avgrensninger mv.) 
 • hvilke utgaver eller revisjoner av lover, forskrifter, veiledninger, standarder mv. som er lagt til grunn

  Beskrivelse av prosjektet: 
 • byggverkets bruk og virksomhet
 • dimensjonerende antall personer i byggverket
 • byggverkets brannenergi og eventuell spesiell risiko (aktiviteter og lagring)
 • byggverkets arealer og antall etasjer
 • byggverkets risikoklasse og brannklasse
 • eventuell seksjonering av byggverket
 • byggverkets plassering i forhold til nabobebyggelse, atkomstforhold, tilgang for brannvesenet
 • brannvesenets beredskap, utstyr og innsatstid
 • eventuelt spesielle lokale rammebetingelser (referat fra forhåndskonferanse, rammetillatelse).

  RIBr må være klar på hvor bruk og omfang når metningspunktet (begrensninger), slik at ikke eksempelvis ordinære boliger blir omsorgsboliger, eller bydelshus blir konferansesenter.
                                                                                                                                                                                 

  Forhold som må ivaretas ved den etterfølgende detaljprosjekteringen: 
 • angivelse av spesielt viktige forhold eller forutsetninger som må ivaretas (for eksempel styring av forriglinger mot brannalarmanlegget)
 • eventuelt eget avsnitt for hvert fagområde (ARK, RIB, RIV, RIE, LARK)
 • beskrivelse av grenseområdene mellom de ulike fagene

  Forhold som må overholdes i byggefasen: 
 • behov for tiltak dersom deler av bygningen skal brukes samtidig med at byggefasen pågår i andre deler av bygningen (for eksempel å opprettholde rømningsveier, krav til aktsomhet i forbindelse med varme arbeider, konsekvenser av utkoblinger av brannsikkerhetstiltak og behov for midlertidige brannskiller mot byggeplass)
 • behov for tiltak som ivaretar varierende brannrisiko må vurderes og nødvendige tiltak iverksettes
 • utplassering av manuelt slokkeutstyr
 • sikring av tilkomst og tilgjengelighet til slokkevann for brannvesenet (både for tiltaket og nabobygninger), og at brannvesenet må informeres om dette
 • utarbeidelse av rutiner i forbindelse med for eksempel renhold på byggeplass, sikring av rømningsveier, lagring av brennbare bygningsmaterialer, lagring og bruk av brannfarlig gass og væsker, kontrollrunder utenom vanlig arbeidstid. Brannkonsept nivå forprosjekt skal minst inneholde

  Forhold som må ivaretas i bruksfasen: 
 • spesielle forutsetninger eller vilkår som angår passive, aktive og organisatoriske brannsikringstiltak, inkludert drift, service og vedlikehold
 • tiltak under unormale driftsforhold, for eksempel under vedlikehold eller utvidelser av alarm- og sprinkleranlegg 
 • begrensninger i personbelastning, bruk og virksomhet
 • begrensninger med hensyn til brannenergi

  Brannteknisk hovedutforming
  Det skal gis en kortfattet beskrivelse av hovedutforming av bygningen. Beskrivelsen må dekke paragrafene som omhandler brannsikkerhet i TEK17. Rapporten kan bygges opp etter paragrafene i TEK17, alternativt kan ytelser spesifiseres etter hovedinndelingen i bygningsdeltabellen i NS 3451. Bygningens beliggenhet og de tekniske og organisatoriske forholdene som har betydning for brannsikkerheten, må vurderes på bakgrunn av brannvesenets forutsetninger og muligheter for redning og slokking. Brannvesenets ressurser og innsatstid er viktige parametere. Se forskrift om organisering av brannvesen med veiledning
  Branntegninger: 
 • rømningsveier
 • brannskillende bygningsdeler med forutsatt brannmotstand (branncellebegrensende vegger og etasjeskiller, seksjoneringsvegger, brannvegger)
  Situasjonsplan:
 • brannvegger og seksjoneringsvegger
 • kjørevei(-er) for brannvesenet 
                                                                                                                                                                               
 • plassering av brannkummer og -hydranter '
 • brannvesenets tilgjengelighet rundt hele bygningen, inkludert eventuell oppstillingsplass for høydemateriell
 • brannvesenets hovedinnsatsvei og andre angrepsveier

  Dokumentasjon ved forenklet prosjektering, eller analytisk prosjektering for de delene av tiltaket der det gjøres fravik.
Få tilsendt Veiledning for rådgivere i pdf-format gratis ved å fylle ut skjemaet:

Fyll inn navn

Fyll inn e-post

Invalid Input

Fyll inn bedrift

Invalid Input

Invalid Input

Veiledning for rådgivere i papirformat

Veiledning for rådgivere kan også kjøpes fra BFO for kr 200,- per stk. For kjøp av fem eller flere eksemplarer vil det koste kr 150 per stk. Porto kommer i tillegg. Ta kontakt med oss på e-post for kjøp av håndbok i papirformat.

Personvern   :   Cookies
Innhold © Brannfaglig Fellesorganisasjon. Webdesign ©2023 Web Norge